Kvalitet & miljö 

För oss är det viktigt att arbeta ur både ett kvalitets-och miljösynpunkt.

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet
 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov·               
 • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen
 • Vi följer de krav som Elsäkerhetsverket samt Eio ställer på oss
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv

Miljöpolicy

Vi följer aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer. Vi förebygger och minskar miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. Vi vill uppfattas som aktiva och trovärdiga i vårt miljöarbete både internt och externt.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete
 • ·Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande·         
 • Vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn
 •  Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontorsutrustning·               
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper och kartong, batterier, el skrot, engångsglas etc

Vi är kvalitetsmärkt som en kundvänlig organisation

 
Det innebär att vi arbetar aktivt för att skapa goda kundrelationer och kundupplevesler. Samtliga medarbetare har ansvaret och har även tagit del av utbildning och vi mäter även återkommande vad våra kunder känner och tycker.
 
Kundfokus är en del av verksamheten och mycket viktigt för oss. Oavsett vilken avdelning eller befattning man har hos oss. Kundfokus för oss innebär att alla, oavsett roll känner trygghet och glädje i att hantera kundkommunikation, klagomål och att ta eget ansvar.
 
Ett kundvänligare Sverige är organisationen som hjälper oss hålla de löften som det innebär att vara kvalitetsmärkt kundvänlig. De hjälper oss att styra och tänka kundvänligt.
Dessa löften är:

 • Bemöta alla kunder och gäster vänligt och professionellt
 • Erbjuda minst tre kontaktkanaler (ex. besök, telefon, chatt, Facebook, mail)
 • Ge kunden ett svar/återkoppling inom 24 timmar
 • Alla som jobbar med kunder är utbildade i kundbemötande och klagomålshantering
 • Genomföra regelbunden kundnöjdhetsmätning som strävar mot förbättring
 • Se till att kundfokus är dokumenterat i styrdokument som alla anställda kommer åt
Kvalitetsmärkningen är kundstyrd. Eftersom bra bemötande och service är en färskvara. Det innebär att vi vill ha våra kunders feedback för att veta att vi jobbar rätt. Därför uppskattar vi mycket om du vill berätta om din upplevelse i kontakten med oss. Det är vår revision och visar att vi håller våra löften.
 
Sigillet bevisar att vi uppfyller dessa krav och ständigt förbättrar oss. Det visar även att våra medarbetare återkommande får ta del av feedback från kunden och får träning och utbildning i kundkommunikation.
Vi bidrar till att skapa ett kundvänligare Sverige!

Våra installationsarbeten är kvalitetsäkrade enligt:
EIO-Q & EIO Q-miljö